Personakt Antavla

Carl Niklas Cronacker

Blev högst 77 år.

Far:Baltasar Jonsson Cronacker (1633 - 1697)
Mor:Anna Catharina Torin (1666 - 1730)

Född:1697.
Bosatt:Hör, Åkersberg.
Bosatt:Kungsbacka, Hammargården.Han inköpte egendomen Hammargården, belägen i Norra. Halland i närhetei* af Kungsbacka, men om denna affär utspann sig en långvarig process, mellan honom och k. m:t och kronan, egentligen kammarkollegium, hvilken utföll till Oronackers fördel.

Han hade nämligen i likvid för det honom tillhöriga säteriet Sannegården nära Göteborg, hvilket kronan tillöst sig och förvandlat till biskopssäte för biskopen i Göteborgs stift, bland annat erhållit kronohemmanet Hammargården och sökte nu ersättning för sistnämde gårds mindre goda beskaffenhet i jämförelse med Sannegårdens. Till denna hörde nämligen sillsalterier och trankokeriinrättningar, hvilka gåfvo innehafvaren af gården en årlig inkomst på 810 daler s :mt. Som vederlag fordrade Cronacker Rolfsbro kronolaxfiske i Halland samt "Jus patronatus" till Hörs församling i Malmöhus län.

Hans framgång i ärendet berodde mest därpå, att han beskyddades af en af det då rådande mösspartiets främste man, riksrådet friherre Esbjörn Kristian Reuterholm. Det var utgången af denna process, hvilken urartat till en politisk partisak, som kanske närmast gaf anlednig till, att konung; Adolf Fredrik i december 1768 tog det beslutsamma steget att återfordra den kungliga namnstämpeln, som
ständerna efter hofpartiets misslyckade revolutionsförsök 1756 gifvit Rådet rätt att använda i stället för konungens underskrift, när denna vägrades samt att nedlägga regeringen för att tvinga Rådet att sammankalla riksdag. En urtima riksdag kom äfven till stånd 1769, där mösspartiet störtades oaktadt främmande makters, isynnerhet Rysslands, alla ansträngningar att behålla det vid styret och
hattpartiet kom för en kort tid till makten.

I spsetsen för de ämbetsverk, som med sin lydnadsvägran mot Rådet stödde konungen, gick just kammarkDÜegiur med sin president grefve Mathias von Hermansson, en af hattpartiets verksammaste medlemmar.

Kort efter Carl Niclas Cronackers död 1774 förpantades Hammargården af sonen, Nils Baltzar, på 80 år till en herr Ekman för 7,333 daler banco.

Gården ansågs då vara värd 33,333 daler 16 skillingar banco, men när den efter förpantningstiden återbördades, värderades den till 60,000 rdr banco. Om därifrån drages förpantningssumman 7,333 : 16, ränta i 80 å,r efter 3 proc. 17,600, byggnader och förbättringar 7,000, rättegångsomkostnader 2,666:8, summa 34,600 rdr bco, återstod sålunda för arfvingarne 25,400. Dessa voro nu delade i 8
hufvudlotter, nämligen: major Nils Cronackers arfvingar, krigsrådet Palms, kammarherre von Seths, major Häggbladhs, major Silfverhjelms, majoren grefve C. G. Spens, lagmannen grefve J. M. Spens, amiralitetslöjtnant Olof Eskilssons arfvingar.
 
Död:1774.

Noteringar

Ur hans vidlyftiga tjänstéförteckning, daterad Onslunda 25
januari 1746, må anföras :

"A:o 1712. I begynnelsen af året antog högvälborne grefven och vice
amiralen herr Axel Lewenhaupt mig till arkli-mästare vid Göteborgs-amiralitetet, då
jag i början af maj månad blef kommenderad på galejan Wrede under sedermera
vice amiral herr Strömstjernas kommando till Bohuslänska skärgårdens betäckning
med de flera galejor och fartyg, hvilket kommando jag var hela sommaren och
under samma resa, sedan vi uppsökt fienden in uti danska Norge, kom vi tillika
med flera galejor och fartyg i action mied en dansk fregatt och några galejor och
skärbåtar under Sandö i Norge.

1713. I början af februari månad vardt jag kommenderad till sjöss på
fregatten "Marstrand" under herr kapten Sparrmans kommando då vi voro i Flandern
och Frankrike, och under samma resa uppbragte tvänne danska commissæ-farare,
hvaraf den ena gjorde motstånd i det yttersta och kom omsider i våra händer, då
jag blef kommenderad på prisen, men efter skeppet under aktionen var redlöst
skjutet strandade vi på flamska bankarne utanför Ostende, då mesta delen af
folket blef bärgadt; när resan var gjord och vi kommo till Göteborg, blef jag
kommenderad strax på samma fregatt som konstapel till sjöss igen, då vi uppbragte
åtskilliga priser, hvilka blefvo försålda i Leith och Edinburg i Skottland; under
hemresan råkade vi i aktion med en dansk fregatt af lika storlek som vår, med
hvilken vi slogs tills natt och storm oss skilde åt.

1714 var jag hela sommaren kommenderad som konstapel på briganten
"Hummern" till sjöss att kryssa, på hvilken resa vi togo åtskilliga poser och var uti
Ostende i Flandern.

1715 vardt jag kommenderad som medelstyrman på samma brigantine
’’Hummern", då vi voro skickade express till London i England och under hemresan,
sedan vi uppbragt en pris, blefvo vi tillfångatagna af en dansk fregatt och
uppbragte till Laurvigen i Norge, och efter någon tids utstånden fångenskap blef uppå
hans excellens högvälborne herr grefven, fältmarskalken och guvernören Mörners
begäran till ståthållare Hausman i Norge jag hemskickad att göra berättelse huru
tillgått då vi blefvo fångne, på det därefter anstalt om de öfriga fångarnes
utbyt-ning måtte göras.

1716 den 9 januari erhöll jag på begäran af hög välborne herr grefven och viceamiralen Lewenhaupt afsked från amiralitets-staten, då jag strax därpå blef
kommenderad af öfverste Daniel Bildt som kornett vid Ståndsdragonregementet i
Skåne, hvarpå jag kort därefter erhöll konungens fullmakt."

1718 blef Cronacker äldste löjtnant vid öfverstelöjtnantens skvadron af detta
regemente.

1721 indrogs ståndsdragonregementet och han blef tjänstlös.

1723 placerades han på Södra Skånska regementet till häst.
1732 erhöll han kornetts indelning vid Sallerups skvadron af regementet och först
1744 fick han löjtnant indelning vid Svabesholms compagnie af samma regemente.

1747. Ryttmästare vid Göinge skvadron och följande år transport till Haglösa
skvadron ; afsked 1752.

Tjänsteförteckningen slutar med: "och har jag vid alla förefallande
kommenderingar troligen gjort, hvad mig blifvit befaldt i Hans Kongl. Maj :ts och
Kronans tjänst efter yttersta förmåga."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1697 Födelse 1697
1697 Fadern Baltasar Jonsson Cronacker dör 1697-09-02 Färjestaden
1722 Systern Anna Barbro Cronacker dör 1722
1730 Modern Anna Catharina Torin dör 1730-11-08 Lundby
1774 Död 1774