Personakt Antavla

Nils Håkansson Trolle

Ryttmästare i Lybeckers regemente. Blev högst 70 år.

Far:Håkan Nilsson Trolle (1605 - )

Född:1635 Jönköping.uppgifter från andra släktforskare säger omkring 1637, Jönköping, Bergkvara
Död:1705 Örkened, Strönhult.uppgift från andra släktforskare 1705- (11-12) i Örkened

Barn med Elisabet Trolle ? (1640? - 1697)

Barn:
Maria Nilsdotter Trolle (1668? - 1740)

Sambo med Ingeborg Sabelsköld (1642 - 1711)


Noteringar

Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657. Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened. Han deltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftig batalj. Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst. Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästare och beviljades pension den 22 september 1680. Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen. Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fanns en träkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning. Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann då ett skelett av en mansperson vilken saknade en arm.

Steg i rank från ryttare till korpral vid Ryttmästare Bengt Silverloods compani, Smålands
Kavelleriregemente, vid mönstringen i Västervik 1655-06-21. Deltog 1655-1657 i "Karl X
Gustavs polska krig 1655-1660" mot Polen . Där avancerade han till Kornett vid Drottningens
livregemente till häst. Deltog 1657-1658 i Karl X Gustav's krig mot Danmark (då Skåne blev
svenskt vid freden i Roskilde 26 februari 1658) under vilket han befordrades till löjtnant vid "
Lybeckers Skånska Ryttare" under Överste Georg Henrik Lybecker, Major och ryttmästare
Jon Tuvesson Hökeflyckt. Våren 1662 inkvarterades regementet i Skåne/Blekinge.

Senare ryttmästare vid Generalmajoren Lybeckers regemente. (Ryttmästare motsvarar
kompanichef och innebar att han ansvarade för ett av regementets 8 kompanier om 125
man). Hans sigill hade i skölden ett lejonansike och på hjälmen en uppåtsträckt arm med v
ärja i handen. [Biografica 11 enligt ref nedan)

Pensionerades 1680-09-22, alltså året efter det skånska kriget 1675-1679 då danskarna
förgäves försökte ta tillbaka Skåne. Pensionen uppbars vid Smålands kavalleriregemente
(där han börjat sin militärbana) . [Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult,
Örkened ,1958]

Kallades 1694 "Wälboren" av pastorn i Glimåkra. Levde 1703 18/12.

Änkan Ingeborg Sabelsköld (inte hans änka) uppbar 1704 pensionen (för Håkan Trolle) för
närmast föregående år. Varför hon gjorde det är lite oklart...
[Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6]

Efterlevdes av minst två söner och två döttrar från det första äktenskapet. Den ene dottern
kvitterade i januari 1706 ut sin fars "gratial" för år 1705."

Note:
'Först tjänt i tyska kriget under smålänningarna för gemen, blivit kommenderad åt Bremen för
ständig korpral, i polska kriget avancerat under hennes kungliga majestäts livregemente till
häst från korpral till kornett och i danska kriget till löjtnant. Kom härunder 1659. "En
redskaffens officerare, som och ofta i kronans tjänst för riksens fiender skjuten. Väl meriterad
ett kompani att bekomma". [Krigsarkiv 3.2.2. Rullor 1620-1723]
Residence: 10 JAN 1680 Strönhult, Örkened (L) 1

Note: Andra släktforskare är Kerstin Jeppsson och Barbro Andréll.

Note: Olof Carlson. "Ryttmästaren Nils Håkansson Trolle, Strönhult, Örkened", Lönsboda, 1958 (Särtr. ur. Östra Göinge hembygdsförenings årsbok. 1958), ISBN 9919558893

Note: Krigsarkivets persondossiersamling: 3.10 KrA, Biografica 11 TRA-TRU, KO7433, 7/10

Note: Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6

Note: Krigsarkivet: 3.2.2 Rullor 1620-1723. Register officerare. 1671:1, folie 57 finns på mikrokort KO2212 2/3 (rullor 1670-1671:1) m.fl.

Note: Vigo Edvardsson: Snapphanekriget 1675 - 1679 (boktips från Kerstin Jeppsson)

Note: John Tomenius:" Byaliv i Göinge 1500-tal till år 1800". Monitorförlaget ISBN 91-88034-28-3 (boktips från Kerstin Jeppsson)

Event: Oforskat FROM 1655 TO 1658

Han kom troligen från Jönköpings län. Mönstrade 1655 som korpral vid ryttmästare Bengt Silverloods kompani, Sinclairs regemente. Han avancerade till kornett vid drottningens livregemente till häst. När Skåne hade erövrats 1658 blev han löjtnant i Georg Henrik Lybeckers kavalleriregemente. År 1678 har han avancerat till ryttmästare, och alltså fått befälet över ett eget kompani. Gick i pension 1680. Han utlovades då 200 daler silvermynt årligen i pension. Den 17/8 1687 fick Nils Håkansson Trolle ett kungligt brev som innebar att han blev innehavare av hemmanet Strönhult nr 1. Brevet undertecknat av Karl den XI finns bevarat. Han uppförde då nya hus på gården, eftersom den tidigare bebyggelsen brunnit ner, troligen i samband med Karl den XI:s ödeläggelse av Örkeneds socken. Gården delades i 4 delar, en del vardera till de 4 barnen. Dottern Marias ättlingar blev senare ägare till alla fyra. En av delarna är fortfarande kvar i släkten.

Beviljades pension 1680. Nils fick donationsbrev på Strönhult nr.1 1687-08-17. Se vidare om
Nils Håkansson Trolle i John Tomenius: Den stora ofärden och Boken om Edema. Ryttaren
Nils Håkansson blev corpral vid ryttmästare Bengt Silverloods compani, Sinclairs regemente
vid mönstring i Västervik 21/6 1665. Detta regemente deltog i kriget i Polen 1655-1657
.Översten för regementet David Sinclair sårades av en kanonkula i slaget vid Warscah 1656
och dog samma år .Corpralen Nils Håkanssons companichef Beng Silverloodt gick det ej
bättre för. Han blev med sin bataljon att intaga staden Cladowa långfredagen den 30/31657.
Om natten då hans manskap låg och sov ruset av sig efter väl förplägnad av borgarna överföll
dessa befälhavaren, drog honom ur sängen, avhögg honom armar och ben och stoppade
sedan ner honom under isen på den tillfrusen floden i närheten av staden..Corpralen Nils
Håkansson klarade sig dock och avancerade till Cornett vid Drottningens livregemente till
häst. I Karl lX:s krig mot Danmark blev han befordrad till löjtnant och kom sedan till Georg
Henrik Lybeckers kavalleriregementet efter Skånes erövring 1658. I rulla för år 1664 finner vi
honom vid Ryttmästare Joen Tuvesson Hökenflyckts compani vid Lybeckers regemente. Inom
Örkened har han tre stycken hästehemman nämligen Lönsboda, Edema och Nedraryd (kallas
Norraryd). I arnarullan 1670-1671 finns ett omdöme om honom:" Löjtnant Nils Håkansson har
först tjänat i tyska kriget under smålännigarna. Blev sedan kommenderad stendig corpral i
polska kriget. Avanserade till hans kungliga Maj:ts liv.reg. till häst från corpral till cornett och i
danska kriget till löjtnant. Kom här 1659 under majorens compani.En retskaffens officer, som
ofta i kronans tjänst före ryktet finner tjänsten mera meriterad att kommendera ett kompani".
1671-1672 har han hästehemman i Nedraryd, Duvhult och Grimsboda inom Örkened och i
övrigt i Hjärsås lilla.Gamlarp- Glimåkra socken och vidare i Stoby och Köpinge. 1674 har han
hemman i Strönhult, Duvhult,Grimsboda och Norraryd. 16/31667 sägs han ha bekommit
avsked vid Växjö .13/7 1678 i mönstringsrulla från Hjärsås har han fått ett eget kompani och är
alltså äntligen Ryttmästare,som sådan beviljades han pension 1680 åren
1685,1686,1687,1688 fickTrolle ingen pension. Han klagade då hos kammarkollegium 17/8
1687 fich så Håkansson Trolle ett slutligt donationbrev på Strönhult nr.1. .

Eftersom Ingeborg Sabelsköld kvitterat ut Nils HåkanssonsTrolles pension 1704 torde det röra
sig om änkan efter Anders Tonerfelt på Edema som gift om sig med Nils Håkansson Trolle.
Titel: Ryttmästare Född: ABT 1635 in Jönköpings län 1 Död: ?? DEC 1705 in Strönhult, Örkened (L) 2 Note: Tar sig namnet Trolle när han blir ryttmästare. Steg i rank från ryttare till korpralvidRyttmästare Bengt Silverloods compani, Smålands Kavelleriregemente, vid mönstringen i Västervik 1655-06-21. Deltog 1655-1657 i "Karl X Gustavs polska krig 1655-1660" mot Polen . Där avanceradehantill Kornett vid Drottningens livregemente till häst. Deltog 1657-1658 i Karl X Gustav's krig mot Danmark (då Skåne blev svenskt vid freden i Roskilde 26 februari 1658) under vilket hanbefordradestill löjtnant vid "Lybeckers Skånska Ryttare" under Överste Georg Henrik Lybecker, Major och ryttmästare Jon Tuvesson Hökeflyckt. Våren 1662 inkvarterades regementet iSkåne/Blekinge.Senareryttmästare vid Generalmajoren Lybeckers regemente. (Ryttmästare motsvarar kompanichef och innebar att han ansvarade för ett av regementets 8 kompanier om 125 man). Hans sigillhade i skölden ettlejonansike och på hjälmen en uppåtsträckt arm med värja i handen. [Biografica 11 enligt ref nedan)Pensionerades 1680-09-22, alltså året efter det skånska kriget 1675-1679 dådanskarna förgävesförsökte ta tillbaka Skåne. Pensionen uppbars vid Smålands kavalleriregemente (där han börjat sin militärbana) . [Olof Carlsson: Ryttmästare Nils Håkansson Trolle, Strönhult,Örkened ,1958]Kallades1694 "Wälboren" av pastorn i Glimåkra. Levde 1703 18/12.Änkan Ingeborg Sabelsköld (inte hans änka) uppbar 1704 pensionen (för Håkan Trolle) för närmast föregående år. Varför hongjorde det är liteoklart...[Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6]Efterlevdes av minst två söner och två döttrar från det första äktenskapet. Den ene dotternkvitterade i januari1706 ut sin fars "gratial" för år 1705."


Hämtat ur RÖTTER, vilket värde den har kan jag inte säga."Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657. Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened.Handeltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftigbatalj.Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst. Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästareochbeviljades pension den 22 september 1680. Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen. Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fannsenträkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning. Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann dåettskelett av en mansperson vilken saknade en arm."
Bodde 10 jan 1680 i Stönhult, Örkened. Ryttaren Nils blev Corpral vid Ryttmästare Bengt Silverloods compani, Sinclairsregemente vid mönstring i Västervik 21/6 1655. Detta regemente deltog i kriget i Polen1655-57, (Se sid 24 i Den stora ofärden). Companichefen Silverlood avledmen Nils klarade sig och avancerade till Cornett vid drottningens livregemente till häst.I Karl X:s krig mot Danmark blev han befodrad till Löjtnant och kom sedan till GeorgLybeckers kavalleriregemente efter Skånes erövring 1658.Inom Örkened har han nu 3 st hästehemman nämligen Lönsboda, Edema och Nedraryd (kallasNorrary).1671-72 har han hästehemman i Nedraryd, Duvhult och Grimsboda inom Örkened och i övrigt iHjärsåslilla, Gamlarp i Glimåkra, Stoby och Köpinge.1674 har han hemman i Strönhult, Duvhult, Grimsboda och Norrary (varmed avses Nedraryd).Tog avsked aug 1676.13/7 1678 har han dock fått ett eget compani och blivit Ryttmästare. Som sådan beviljashan pension 1680.
Titel: Ryttmästare Född: ABT 1635 in Jönköpings län Död: ?? DEC 1705 in Strönhult, Örkened (L) Note: Tar sig namnet Trolle när han blir ryttmästare. Steg i rank från ryttare till korpralVid Ryttmästare Bengt Silverloods compani, Smålands Kavelleriregemente, vid mönstringen i Västervik 1655-06-21. Deltog 1655-1657 i "Karl X Gustavs polska krig 1655-1660" mot Polen . Där avanceradeHan till Kornett vid Drottningens livregemente till häst. Deltog 1657-1658 i Karl X Gustav's krig mot Danmark (då Skåne blev svenskt vid freden i Roskilde 26 februari 1658) under vilket han befordrades till löjtnant vid "Lybeckers Skånska Ryttare" under Överste Georg Henrik Lybecker, Major och ryttmästare Jon Tuvesson Hökeflyckt. Våren 1662 inkvarterades regementet iSkåne/Blekinge. Senare ryttmästare vid Generalmajoren Lybeckers regemente. (Ryttmästare motsvarar kompanichef och innebar att han ansvarade för ett av regementets 8 kompanier om 125 man). Hans sigill hade i skölden ett lejonansike och på hjälmen en uppåtsträckt arm med värja i handen. Pensionerades 1680-09-22, alltså året efter det skånska kriget 1675-1679 dådanskarna för gäves försökte ta tillbaka Skåne. Pensionen uppbars vid Smålands kavalleriregemente (där han börjat sin militärbana) . 1694 Kallades "Wälboren" av pastorn i Glimåkra. Levde 1703 18/12. Änkan Ingeborg Sabelsköld (inte hans änka) uppbar 1704 pensionen (för Håkan Trolle) för närmast föregående år. Varför hon gjorde det är lite oklart...[Krigsmansarkivets handlingar - Smålands kavalleriregemente, 1680-1703, f. 6] Efterlevdes av minst två söner och två döttrar från det första äktenskapet. Den ene dottern kvitterade i januari1706 ut sin fars "gratial" för år 1705.Hämtat ur RÖTTER, vilket värde den har kan jag inte säga."Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657. Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened.Handeltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftig batalj. Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst. Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästare och beviljades pension den 22 september 1680. Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen. Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fanns en träkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning. Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann då ett skelett av en mansperson vilken saknade en arm."
I en berättelse om hjältebravaden i Lund skriver en Carlsson så här:

"Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657.

Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened. Han deltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftig batalj.

Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst.

Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästare och beviljades pension den 22 september 1680.

Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen.

Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fanns en träkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning.

Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann då ett skelett av en mansperson vilken saknade en arm."

---------------------------------------------------

Från "Gröna stubbens vapenrulla" (Magnus Bäckmark, hem.passagen.se/gronstub/):

"Trolle Nils Håkansson (1635–1705), ryttmästare, Örkened. Sköld: Ett lejonansikte. Hjälmprydnad: En uppskjutande arm med värja i handen. Krigsmanshusets handlingar 1701(?)."

Dessa handlingar finns rimligen på Krigsmanshusets arkiv, Krigsarkivet.

-----------------------------

Beviljades pension 1680. Nils fick donationsbrev på Strönhult nr.1 1687-08-17. Se vidare om Nils Håkansson Trolle i John Tomenius: Den stora ofärden och Boken om Edema. Ryttaren Nils Håkansson blev corpral vid ryttmästare Bengt Silverloods compani, Sinclairs regemente vid mönstring i Västervik 21/6 1665. Detta regemente deltog i kriget i Polen 1655-1657 .Översten för regementet David Sinclair sårades av en kanonkula i slaget vid Warscah 1656 och dog samma år .Corpralen Nils Håkanssons companichef Beng Silverloodt gick det ej bättre för. Han blev med sin bataljon att intaga staden Cladowa långfredagen den 30/31657. Om natten då hans manskap låg och sov ruset av sig efter väl förplägnad av borgarna överföll dessa befälhavaren, drog honom ur sängen, avhögg honom armar och ben och stoppade sedan ner honom under isen på den tillfrusen floden i närheten av staden..Corpralen Nils Håkansson klarade sig dock och avancerade till Cornett vid Drottningens livregemente till häst. I Karl lX:s krig mot Danmark blev han befordrad till löjtnant och kom sedan till Georg Henrik Lybeckers kavalleriregementet efter Skånes erövring 1658. I rulla för år 1664 finner vi honom vid Ryttmästare Joen Tuvesson Hökenflyckts compani vid Lybeckers regemente. Inom Örkened har han tre stycken hästehemman nämligen Lönsboda, Edema och Nedraryd (kallas Norraryd). I arnarullan 1670-1671 finns ett omdöme om honom:" Löjtnant Nils Håkansson har först tjänat i tyska kriget under smålännigarna. Blev sedan kommenderad stendig corpral i polska kriget. Avanserade till hans kungliga Maj:ts liv.reg. till häst från corpral till cornett och i danska kriget till löjtnant. Kom här 1659 under majorens compani.En retskaffens officer, som ofta i kronans tjänst före ryktet finner tjänsten mera meriterad att kommendera ett kompani". 1671-1672 har han hästehemman i Nedraryd, Duvhult och Grimsboda inom Örkened och i övrigt i Hjärsås lilla.Gamlarp- Glimåkra socken och vidare i Stoby och Köpinge. 1674 har han hemman i Strönhult, Duvhult,Grimsboda och Norraryd. 16/31667 sägs han ha bekommit avsked vid Växjö .13/7 1678 i mönstringsrulla från Hjärsås har han fått ett eget kompani och är alltså äntligen Ryttmästare,som sådan beviljades han pension 1680 åren 1685,1686,1687,1688 fickTrolle ingen pension. Han klagade då hos kammarkollegium 17/8 1687 fich så Håkansson Trolle ett slutligt donationbrev på Strönhult nr.1. . Eftersom Ingeborg Sabelsköld kvitterat ut Nils HåkanssonsTrolles pension 1704 torde det röra sig om änkan efter Anders Tonerfelt på Edema som gift om sig med Nils Håkansson Trolle.
I en berättelse om hjältebravaden i Lund skriver en Carlsson så här:

"Nils Trolle inledde sin militära bana genom att delta i kriget mot Polen 1655-1657.

Omkring 1670 flyttade han till Strönhult i Örkened. Han deltog i slaget vid Lund mot danskarna år 1676. Där har han fört befälet över ett kompani, som enligt ryktet skall ha räddat Karl XI från att bli tillfångatagen av danskarna vid en häftig batalj.

Trolle hade då själv blivit sårad och mist en arm. Som belöning lät konungen förläna honom den adelstitel som hans far tidigare misst.

Nils Trolle avslutade sin militära bana som ryttmästare och beviljades pension den 22 september 1680.

Hans vapen hade i skölden ett lejonansikte och på hjälmen en uppåtsträckt arm med en värja i handen.

Nils Trolle avled i Strönhult. På den tiden fanns en träkyrka i Örkened. Trolle begrovs inne i denna kyrka, troligen som en hedersbevisning.

Vid nybyggnationen av den nya kyrkan, när en mur skulle byggas, gjordes utgrävningar och man fann då ett skelett av en mansperson vilken saknade en arm."

---------------------------------------------------

Från "Gröna stubbens vapenrulla" (Magnus Bäckmark, hem.passagen.se/gronstub/):

"Trolle Nils Håkansson (1635–1705), ryttmästare, Örkened. Sköld: Ett lejonansikte. Hjälmprydnad: En uppskjutande arm med värja i handen. Krigsmanshusets handlingar 1701(?)."

Dessa handlingar finns rimligen på Krigsmanshusets arkiv, Krigsarkivet.

-----------------------------

Beviljades pension 1680. Nils fick donationsbrev på Strönhult nr.1 1687-08-17. Se vidare om Nils Håkansson Trolle i John Tomenius: Den stora ofärden och Boken om Edema. Ryttaren Nils Håkansson blev corpral vid ryttmästare Bengt Silverloods compani, Sinclairs regemente vid mönstring i Västervik 21/6 1665. Detta regemente deltog i kriget i Polen 1655-1657 .Översten för regementet David Sinclair sårades av en kanonkula i slaget vid Warscah 1656 och dog samma år .Corpralen Nils Håkanssons companichef Beng Silverloodt gick det ej bättre för. Han blev med sin bataljon att intaga staden Cladowa långfredagen den 30/31657. Om natten då hans manskap låg och sov ruset av sig efter väl förplägnad av borgarna överföll dessa befälhavaren, drog honom ur sängen, avhögg honom armar och ben och stoppade sedan ner honom under isen på den tillfrusen floden i närheten av staden..Corpralen Nils Håkansson klarade sig dock och avancerade till Cornett vid Drottningens livregemente till häst. I Karl lX:s krig mot Danmark blev han befordrad till löjtnant och kom sedan till Georg Henrik Lybeckers kavalleriregementet efter Skånes erövring 1658. I rulla för år 1664 finner vi honom vid Ryttmästare Joen Tuvesson Hökenflyckts compani vid Lybeckers regemente. Inom Örkened har han tre stycken hästehemman nämligen Lönsboda, Edema och Nedraryd (kallas Norraryd). I arnarullan 1670-1671 finns ett omdöme om honom:" Löjtnant Nils Håkansson har först tjänat i tyska kriget under smålännigarna. Blev sedan kommenderad stendig corpral i polska kriget. Avanserade till hans kungliga Maj:ts liv.reg. till häst från corpral till cornett och i danska kriget till löjtnant. Kom här 1659 under majorens compani.En retskaffens officer, som ofta i kronans tjänst före ryktet finner tjänsten mera meriterad att kommendera ett kompani". 1671-1672 har han hästehemman i Nedraryd, Duvhult och Grimsboda inom Örkened och i övrigt i Hjärsås lilla.Gamlarp- Glimåkra socken och vidare i Stoby och Köpinge. 1674 har han hemman i Strönhult, Duvhult,Grimsboda och Norraryd. 16/31667 sägs han ha bekommit avsked vid Växjö .13/7 1678 i mönstringsrulla från Hjärsås har han fått ett eget kompani och är alltså äntligen Ryttmästare,som sådan beviljades han pension 1680 åren 1685,1686,1687,1688 fickTrolle ingen pension. Han klagade då hos kammarkollegium 17/8 1687 fich så Håkansson Trolle ett slutligt donationbrev på Strönhult nr.1. . Eftersom Ingeborg Sabelsköld kvitterat ut Nils HåkanssonsTrolles pension 1704 torde det röra sig om änkan efter Anders Tonerfelt på Edema som gift om sig med Nils Håkansson Trolle.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1635 Brodern Johan Håkansson Trolle föds 1635
1635 Födelse 1635 Jönköping
1640? Partnern Elisabet Trolle ? föds omkring 1640 Örkened
1642 Partnern Ingeborg Sabelsköld föds 1642
1668? Dottern Maria Nilsdotter Trolle föds omkring 1668 Viby, Gustav Adolf, Håslöv
1682 Brodern Johan Håkansson Trolle dör 1682-03-12 Ryd, Björkö
1697 Partnern Elisabet Trolle ? dör 1697 Kristianstad
1705 Död 1705 Örkened, Strönhult